Εξαιτίας των προκλήσεων και των ριζικών αλλαγών που υφίσταται ο τομέας της  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε, στο πλαίσιο του «Προγράμματος Erasmus+», τη δημιουργία διακρατικών «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων». Κάθε ένα εξ’ αυτών απαρτίζεται από  ένα δίκτυο  Πανεπιστημίων προερχόμενα από διαφορετικές χώρες της Ε.Ε. με το οποίο μπορούν να συνδεθούν και Συνεργαζόμενοι Συνεργάτες (Associated Partners).

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρωτοπόρο στον τομέα του στην Ελλάδα και βρισκόμενο σε μία διαρκή πορεία εξέλιξης και αναβάθμισης, συμμετέχει σε ένα από τα πρώτα 17 «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» που έχουν επιλεγεί για να χρηματοδοτηθούν. Το πρόγραμμα είναι το EU-CONEXUS – Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για την Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης.

Το EU-CONEXUS θα γίνει το μοναδικό Ευρωπαϊκό Διακρατικό Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας που θα μπορεί να καλύψει με ολοκληρωμένο και διεπιστημονικό τρόπο τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αστικές παράκτιες περιοχές και να ενισχύσει τη γαλάζια ανάπτυξη. 

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ένας από τους έξι (6) εταίρους του νέου αυτού Πανεπιστημίου, με τους υπόλοιπους πέντε (5) να είναι: La Rochelle Université Γαλλία, Technical University of Civil Engineering Bucharest – Ρουμανία, Klaipeda University – Λιθουανία, La Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” – Ισπανία και  University of Zadar – Κροατία.
Επιπλέον, οι έως τώρα τρεις (3) Συνεργαζόμενοι  Συνεργάτες (Associated Partners) είναι οι: Waterford Institute of Technology – Ιρλανδία, University of Rostock – Γερμανία και Frederick University – Κύπρος.

Μέσω του EU-CONEXUS, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες στο σύνολο της ακαδημαϊκής του κοινότητας. Επιγραμματικά αναφέρουμε:

  • Δημιουργία πρωτοποριακών προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών που οδηγούν στην κατάρτιση υψηλής ειδίκευσης αποφοίτων και ερευνητών με διευρυμένες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές προοπτικές.
  • Διευρυμένη Κινητικότητα, που προσφέρεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό και στο διοικητικό προσωπικό ώστε εύκολα και ελεύθερα να παρακολουθήσει ή διδάξει  μαθήματα, να διεξάγει έρευνα ή να εργαστεί στα έξι (6) Πανεπιστήμια του EU-CONEXUS και στους Συνεργαζόμενους  Συνεργάτες (Associated Partners) που έχουμε ξεκινήσει να αποκτούμε. Η χρονική διάρκεια αυτής μπορεί να είναι από λίγες ημέρες έως ολόκληρα εξάμηνα και το είδος αυτής να είναι με φυσική παρουσία, με ψηφιακή παρουσία ή με ένα υβριδικό μοντέλο.
  • Δημιουργία μίας κοινής Έξυπνης / Ψηφιακής Πανεπιστημιούπολης (Smart Campus) που θα αξιοποιεί τις πλέον καινοτόμες ψηφιακές δυνατότητες που υπάρχουν για την επίτευξη των στόχων του. Για παράδειγμα, πολυεθνικά κοινά προγράμματα εκπαίδευσης, σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση σε ψηφιακές αίθουσες διδασκαλίας, κοινό λογισμικό (software), κ.ά. 
  • Δημιουργία μίας κοινής Ψηφιακής Βιβλιοθήκης που θα αξιοποιεί το σύνολο των  αντίστοιχων πόρων των εταίρων και Συνεργατών οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι στο πολυεθνικό ακαδημαϊκό σύνολο του EU-CONEXUS.
 • Δημιουργία και υποστήριξη ενός Δικτύου Αποφοίτων (Alumni Network).
 • Σύνδεση με τη διεθνή και εγχώρια αγορά εργασίας μέσα από τη δημιουργία μίας κοινής, πολυεθνικής πλατφόρμας αναφοράς μεταξύ του EU-CONEXUS και της  βιομηχανίας (University-Industry platform), με τους αντίστοιχους φορείς και δομές της βιομηχανίας από όλα τα κράτη των εταίρων και Συνεργαζόμενων συνεργατών (έως τώρα εννιά (9) κράτη!). 
 • Δημιουργία κοινού λογισμικού για εύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης (internship) και θέσεων εργασίας σε οποιοδήποτε κράτος των εταίρων και Συνεργαζόμενων συνεργατών από οποιοδήποτε σπουδαστή.
 • Πραγματοποίηση ετήσιου φόρουμ στο οποίο οι βιομηχανικοί εταίροι μας από όλη την Ευρώπη θα προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης και θέσεις εργασίας στους σπουδαστές και αποφοίτους μας.
 • Υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων (start – ups) προερχόμενων από το EU-CONEXUS  λειτουργώντας ως ένας «κόμβος καινοτομίας» (Innovation hub) που συνεργάζεται με τη βιομηχανία.
 • Δημιουργία Συστήματος Καθοδήγησης (Mentoring system) σε συνεργασία με το δίκτυο αποφοίτων με σκοπό την πρώιμη εμπλοκή των σπουδαστών με την επιχειρηματική κοινότητα και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους σκέψης.
 • Δημιουργία κοινής ερευνητικής υποδομής μεταξύ των εταίρων.
 • Δυνατότητα Δια-διεπιστημονικής έρευνας (Interdisciplinary Research).
 • Εύρεση νέων συναδέλφων ή/και συνεργατών από τον ίδιο ή άλλους κλάδους για να συνεργαστούν στην υποβολή ή διεκδίκηση Προγραμμάτων (Projects) παντός τύπου.
 • Συμμετοχή σε κοινά διδακτικά και ερευνητικά προγράμματα με επιλεγμένους εξωτερικούς συνεργάτες με σκοπό την αύξηση της παγκόσμιας επιρροής του EU-CONEXUS στον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο.
 • Προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών αλλά και της Ελληνικής γλώσσας στους αλλοδαπούς συμμετέχοντες.
 • Δυνατότητα να ενημερωθούν για τον πολιτισμό, την κουλτούρα και την ιστορία των εταίρων μέσω πολιτιστικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο του EU-CONEXUS, που για την ώρα γίνονται διαδικτυακά.
 • Δυνατότητα των σπουδαστών να διαδράσουν μέσω αθλημάτων με τους νέους συμφοιτητές τους.
 • Δίνουμε έμφαση στην ένταξη των σπουδαστών με ειδικές ικανότητες.
 • Δίνουμε έμφαση στην προώθηση της ισότητας των φύλων τόσο στον τομέα των δικαιωμάτων όσο και των ευκαιριών.
 • Δημιουργία και υποστήριξη πολυεθνικού ετήσιου μαθητικού διαγωνισμού  («THINK SMART, CREATE GREEN») μέσω του οποίου οι μαθητές Γυμνασίου  μπορούν να αποκτήσουν «οικολογική συνείδηση» και να προετοιμαστεί το έδαφος για μία συνειδητή επιλογή σπουδών και καριέρας στη μετέπειτα ζωή  τους.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το τρίτο σε αρχαιότητα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της χώρας, έχοντας κλείσει 100 χρόνια ζωής και αδιάλειπτης προσφοράς στην Ελλάδα, συνεχίζει να καινοτομεί. 

Με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα αυτό εισέρχεται με δυναμισμό στην ελίτ των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, αυξάνοντας την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και έρευνας, ενισχύοντας τον δεσμό διδασκαλίας – έρευνας – καινοτομίας, προωθώντας την ακαδημαϊκή συνεργασία, αναδεικνύοντας την αριστεία στη μάθηση και την έρευνα, ενισχύοντας την κινητικότητα και τη διεθνοποίηση του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας και συνδέοντας την παρεχόμενη εκπαίδευση και έρευνα με τη διεθνή αγορά εργασίας και τη βιομηχανία, προωθώντας ενεργά την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανυπομονεί να καλωσορίσει τους νέους σπουδαστές, ερευνητές και διδάσκοντές του καθώς και να συνεργαστεί με την ευρύτερη βιομηχανία και τους κρατικούς φορείς αξιοποιώντας το σύνολο των καινοτόμων δυνατοτήτων του, της ερευνητικής και εργαστηριακής υποδομής του και του υψηλής ειδίκευσης διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του.

Μπορείτε να μας βρίσκετε & να παρακολουθείτε τα νέα μας:

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: https://www2.aua.gr/el

EU-CONEXUS: https://www.eu-conexus.eu/en/

Social Media

 Facebook: https://www.facebook.com/eu.conexus

Instagram: https://www.instagram.com/eu_conexus/?hl=el

Twitter: https://twitter.com/eu_conexus?lang=el

LinkedIn: https://ie.linkedin.com/company/eu-conexus?trk=similar-pages_result-card_full-click

Youtube_channel: https://www.youtube.com/channel/UCYuChxB20nLLoLGCGbMmFpw?feature=emb_ch_name_ex

Newsletter subscription: https://www.eu-conexus.eu/en/subscribe-to-the-newsletter/

Πηγή: e-peiraias.gr