Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας υποβλήθηκε επιτυχώς αίτηση συμμετοχής στο χρηματοδοτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ και εγκρίθηκε η ένταξη της Σχολής Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης στον Χάρτη Κινητικότητας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET-Mobility Charter 2021-2027).

Ο Χάρτης Κινητικότητας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (VET-Mobility Charter) έχει ως στόχο οι συμμετέχοντες Οργανισμοί να αναπτύξουν περαιτέρω τις στρατηγικές διεθνοποίησής τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τις οποίες μπορεί να πραγματοποιήσει ένας Οργανισμός Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, που εποπτεύεται για την χώρα μας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

Η απόκτηση του VET-Mobility Charter αποτελεί προαπαιτούμενο για όλους τους Οργανισμούς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που είναι εγκατεστημένοι σε μία από τις χώρες του προγράμματος και επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διασυνοριακές ανταλλαγές και να συνεργαστούν για την υλοποίηση καινοτόμων μεθόδων και ανταλλαγή ορθών πρακτικών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.

Με την ένταξή της, η Σχολή Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, αποκτά τη δυνατότητα, ως Οργανισμός Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, να οργανώσει δράσεις κινητικότητας αστυνομικού προσωπικού, στοχεύοντας σε διακρατική ανταλλαγή ορθών και καινοτόμων πρακτικών, αλλά και μεθόδων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης. Επιπλέον, δύναται να αναπτύσσει ταυτόχρονα συνεργασία με Οργανισμούς άλλων ευρωπαϊκών κρατών, εστιάζοντας στη βελτίωση επαγγελματικών δεξιοτήτων με απόκτηση γνώσεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας που βασίζεται σε ευρωπαϊκά πρότυπα, στους τομείς της αστυνόμευσης, της εσωτερικής ασφάλειας και της διοίκησης.

Η συνολική αξιολόγηση των επιμέρους κριτηρίων της υποβληθείσας αίτησης, κρίθηκε επιτυχής από ανεξάρτητους αξιολογητές του εν λόγω Προγράμματος, επιβεβαιώνοντας ότι ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός του Σώματος στον τομέα της ενίσχυσης της εκπαίδευσης είναι συναφής με τους στόχους της Πολιτικής ERASMUS+ αλλά και των υφιστάμενων διοικητικών δομών της Σχολής Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης, η οποία θα υλοποιήσει τις προαναφερόμενες δράσεις.

Η επιτυχής συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ υλοποιήθηκε από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας υπό την καθοδήγηση του Συντονιστικού Οργάνου Στρατηγικής & Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Πηγών του Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Πηγή: e-peiraias.gr