Θετικό ήταν κατά τον Μάιο του 2021 το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Συγκεκριμένα, τον Μάιο οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 255.987, ενώ οι αποχωρήσεις σε 160.821 (102.430 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 58.391 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Συνεπώς το ισοζύγιο του Μαΐου ήταν θετικό κατά 95.166 θέσεις εργασίας.

Στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2021 οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 681.947 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 504.839 (270.022 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 234.817 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου πενταμήνου του έτους 2021 είναι θετικό κατά 177.108 θέσεις εργασίας.

(σε θέσεις εργασίας) Μάιος  2021        ( 1 ) Μάιος      2020( 2 ) Διαφορά   (1 – 2) Ιαν. – Μάιος     2021     (3) Ιαν. – Μάιος 2020   (4) Διαφορά   (3-4)
Ι. Προσλήψεις 255.987 99.257 156.730 681.947 612.048 69.899
     ΙΙ. Αποχωρήσεις* 160.821 66.282 94.539 504.839 606.222 -101.383
Α. Καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου  και λήξεις συμβάσεων ορισμένουχρόνου 58.391 29.122 29.269 234.817 339.826 -105.009
Β. Οικειοθελείς  αποχωρήσεις 102.430 37.160 65.270 270.022 266.396 3.626
       ΙΙΙ. Ισοζύγιο (Ι-ΙΙ) 95.166 32.975 62.191 177.108 5.826 171.282

Πηγή: e-peiraias.gr