Παρακαλούνται οι στρατεύσιμοι κλάσης 2024 (γεννημένοι το έτος 2003) να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής στην Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Αττικής.(Δ/νση Πέτρου Ράλλη 2) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους από 02 Ιανουαρίου 2021 έως και 31 Μαρτίου 2021.

Η διαδικασία συμπλήρωσης και κατάθεσης του Δελτίου Απογραφής πραγματοποιείται και στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ανεξάρτητα από τον Δήμο εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων  η στις αρμόδιες Προξενικές αρχές όσων διαμένουν στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς του κοροναϊού Covid-19.

Κατά την προσέλευσή τους οι στρατεύσιμοι, θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα, πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:

α ) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου.

β ) Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.

γ) Βεβαίωση ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr καθόσον η αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων ( ΑΔΤ-ΑΦΜ ΑΜΚΑ) στο Δελτίο Απογραφής είναι υποχρεωτική.

3) Ειδικά οι διαμένοντες στο εξωτερικό θα απογραφούν στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές μέσω του δικτυακού τόπου (www.stratologia.gr) υποχρεούμενοι να προσκομίσουν, εφόσον δε διαθέτουν κάποιο από τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο δικαιολογητικά, επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους. Οι Προξενικές Αρχές υποχρεούνται να αποστείλουν ταχυδρομικά τα Δελτία Απογραφής στις Αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες .

4) Επίσης οι στρατεύσιμοι, ανεξαρτήτως αν διαμένουν στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, οφείλουν να γνωστοποιούν υποχρεωτικά κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (Ε-mail), προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή τους αναφορικά με τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις, ώστε να αποφευχθούν πιθανές συνέπειες από τη μη ενημέρωση (πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση,αδυναμία εύρεσης από Αστυνομικές Αρχές κλπ) .

5) Όσοι έχουν Προβλήματα Υγείας, υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, από τις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

6) Οι στρατεύσιμοι μπορούν να εκτυπώνουν από τη Δικτυακή Πύλη των Στρατολογικών Υπηρεσιών (www.stratologia.gr) Αποδεικτικό κατάθεσης ΔΑ πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό Αριθμό τους ή τον Αριθμό του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητά τους .

7) Όσοι δεν τηρούν τις άνω υποχρεώσεις υπέχουν τις παρακάτω διοικητικές κυρώσεις:

α. Ενός (1) μηνός πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης ,σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής.

β. Δύο (2) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής.

γ. Τριών μηνών (3) πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.

8) Οι μη εγγεγραμμένοι σε Μητρώα Αρρένων (αδήλωτοι) προκειμένου να θεωρηθούν ως εμπροθέσμως καταθέσαντες Δελτίο Απογραφής, οφείλουν μέχρι στις 31 Μαρτίου 2020 να υποβάλουν στις Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) βεβαίωση, από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τους, από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε Μητρώα Αρρένων. Οι παραπάνω έχουν υποχρέωση να απογραφούν εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης εγγραφής

9) Για οποιαδήποτε ερώτημα η απορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Στρατολογικό Γραφείο Δυτ.Αττικής κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στα τηλ.:2131501774-80,Φαξ:2103425240 η email: [email protected]

Πηγή: e-peiraias.gr