Ο Δήμος Νίκαιας-Ρέντη ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας»   για ένα (1 ) έτος , στους εργαζόμενους του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του Ν.1568/1985 (ΦΕΚ177/Α΄ /1985), του Π.Δ.294/1988 (ΦΕΚ 138/Α΄/1988), του Π.Δ.17/1996 (ΦΕΚ11/Α΄/1996) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α΄/1999) και του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/τ.Α΄/02-06-2010) περί «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζόμενων

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Πηγή: e-peiraias.gr